Fjellveggen innenfor blokka

Sameiet ligger i et gammelt steinbrudd, der det ble laget pukk i sin tid. Siden 1990-tallet har vår nabo Grefsenseteren Boligsameie benyttet steinbruddet som parkeringsplass. I den forbindelse gjorde Norges Geofysiske Institutt en omfattende undersøkelse av fjellveggen, og kom med forslag til tiltak for å sikre fjellveggen over parkeringsplassen. Disse tiltakene ble gjennomført før plassen ble tatt i bruk.

Da NCC fikk tillatelse til å bygge ut i steinbruddet, ble det gjort en ny, omfattende vurdering av fjellveggen, samt nødvendige sikringstiltak. Denne vurderingen ble gjort av Norconsult. Sikringstiltakene var en fullstendig rensking av hele skjæringsveggen, deretter bolting. Dessuten ble spesielle deler av veggen med potensielt ustabile bergarter sikret med inntil 10 meter lange stag inn i fjellet. Hele veggen er dekket med netting, som skal fange opp løsmasse/steiner som løsner. Sikringsarbeidet ble utført av Mesta.

I 2010 ble Norconsult bedt om å gjøre en ny vurdering av tilstanden i fjellveggen, samt en vurdering av sikringstiltakene. Rapporten etter inspeksjonen konkluderte med at totalstabiliteten i alle skjæringer var ivaretatt ved eksisterende sikring. Det var dog behov for å reparere nett som var i stykker, tømme nett for ansamlinger med mindre stein og fjerne vegetasjon i fjellveggen. Disse arbeidene ble senere utført av Gjerden Fjellsikring og Mesta.

Rapporten anbefalte en ny vurdering innen 5 år.

Norconsult har i mai 2015 foretatt en ny inspeksjon av fjellveggen og sikringstiltakene. Deres rapport etter befaringen sier at fjellskjæringen er stabil, men at det er behov for enkelte tiltak (fjerning av vegetasjon, fjerning av masse fra nett, reparasjon av hull i nett, etablering av fjellbånd i et bestemt område).

De anbefalinger som kom i rapporten fra Norconsult ble gjennomført i uke 31 av Gjerden Fjellsikring. Det var en meget omfattende jobb som ble utført på en profesjonell og sikker måte.

Basert på innspill fra Gjerden Fjellsikring vil styret vil vurdere å få en geologisk nærundersøkelse av en bestemt del av fjellveggen i løpet av et par år. Her kan det være behov for på lengre sikt å etablere fjellbånd og/eller sikringsstag. Ellers vil en generell vurdering bli foretatt innen 2020.

Oslo, 10.08.15