Endret: 11 feb 2018     Opprettet: 7 feb 2018

Fra nå av måler vi sameiets vannforbruk - og betaler for det vi bruker

Til og med 2017 har sameiet betalt vann- og avløpsavgift etter såkalt stipulert metode

Sameiet har siden oppstarten i 2007 betalt vann- og avløpsavgift etter en såkalt stipulert metode, der vannforbruket (og dermed avløpsmengden) beregnes ut fra antall kvadratmeter i sameiet.

Styret startet høsten 2017 en prosess for å undersøke en eventuell overgang til betaling etter faktisk forbruk. Det har vist seg at det har vært installert vannmålere fra bygningen var ny. Vi skiftet i desember de opprinnelige målerne med to nye (krav fra Vann- og avløpsetaten). I januar 2018 var Vann-og avløpsetaten her, de plomberte målerne og målte forbruk i perioden siden installasjon av nye målere. Det siste gir grunnlag for a-konto avgiftsbetaling i mars, juni og september. Avlesning av forbruk finner sted i oktober/november.

Vi vil derfor for 2018 betale avgift etter faktisk forbruk. Etter det forbruket vi allerede har målt, vil dette medføre en besparelse for sameiet på minst NOK 100.000 pr. år. 

Oslo, 07.02.18
Styret